Öğretmenler Sınav Analizi Yapmak Zorunda Değil…

Sınav Analizi yapmayın. Çünkü yönetmelik gereği sadece ortaöğretim ortak sınavlarda yapılmakta, ilköğretimde ise yapılmamaktadır

Sınav Analizi Nedir?

07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Tanımlar”başlıklı 4. maddesinin (t) fıkrasındaki; “t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesini ifade eder.” hükümlerinde tanımlanmıştır.

Ortaöğretim kurumlarında Sınav Analizi yapılmaktadır.

07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı 45. maddesinin (b) fıkrasındaki “b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.” hükümlerine göre ortaöğretim kurumlarında Sınav Analizisadece ve sadece ortak yapılan sınavlarda yapılmak durumundadır.

Ortaöğretim kurumlarında Sınav Analizi sadece ortak yapılan sınavlarda yapılmaktadır.

07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı yukarıda yer verdiğimiz 45. maddesinin (b) fıkrasındaki hükümlerine göre tüm derslerin sınavları ortak yapılmasına rağmen zaman uyuşmazlığı nedeniyle veya sınıfların birer adet (örneğin bir adet 1. sınıf, bir adet 2. sınıf gibi)olması nedeniyle bazı derslerden ortak sınav yapılamamaktadır. Kısacası aynı soruların aynı anda farklı sınıflara sorulması halinde ortak sınav gerçekleşir. Bunun haricindeki sınavlar ortak sınav değildir.

Bu nedenle;

Aynı Yönetmeliğin “Yazılı ve uygulamalı sınavlar” başlıklı yukarıda yer verdiğimiz 45. maddesinin (c) fıkrasındaki; “c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.”hükümlerine,

Aynı Yönetmeliğin “Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi” başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasındaki; “(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır. hükümlerine,

Aynı Yönetmeliğin “Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasındaki; “(1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.” hükümlerine,

Aynı yönetmeliğin “Zümre öğretmenler kurulu” başlıklı 111. maddesinin 2. fıkrasındaki; ” (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.” hükümlerine göre açıklanmak durumunda olunan Sınav Analizi ortak sınavlardakiSınav Analiz sonuçlarıdır. Çünkü 45. maddede ki Sınav Analizi zorunluluğu sadece ve sadece ortak yapılan sınavlarda ki zorunluluktur.

İlköğretim kurumlarında Sınav Analizi yapılmamaktadır.

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin de ise bu şekilde bir tanım yoktur.

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı” başlıklı 22. maddesinde ve diğer maddelerinde Sınav Analizi ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu hükümlere göre Sınav Analizi;

1- Ortaöğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2- Ortaöğretim kurumlarında sadece ve sadece ortak yapılan sınavlarda yapılmaktadır.

3- İlköğretim kurumlarında Sınav Analizi yapılmamaktadır.

Bu bağlamda Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında Sınav Analizi yapılması istenemez.

Ayrıca; 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler” başlıklı 225. maddesinin (f) fıkrasındaki hükümlerle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ahmet KANDEMİR

Loading Facebook Comments ...

Bir cevap yazın